A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác công khai tài chính trong hoạt động nhà trường năm học 2020-2021

 

Ubnd huyÖn vò th­                  Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Tr­êng TH&thcs HßA B×NH                     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

  Sè:.. /KH- TH&THCS                                           Hßa B×nh, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2020

KÕ ho¹ch

 Thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng khai trong ho¹t ®éng nhµ trư­êng

N¨m häc: 2020-2021

 

         C¨n cø Th«ng t­ sè 61/2017/TT-BTC ngµy 15/6/2017 cña Bé tµi chÝnh h­ưíng dÉn thùc hiÖn c«ng khai ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc ®­îc ng©n s¸ch nhµ nư­íc hç trî;

C¨n cø Th«ng tư­ sè 36/2017/TT-BGD§T ngµy 28/12/2017 cña Bé GD-§T vÒ Ban hµnh quy chÕ thùc hiÖn c«ng khai ®èi víi c¬ së gi¸o dôc cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n;

          Thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña Phßng GD&§T Vò Th­ vÒ thùc hiÖn quy ®Þnh c«ng khai trong ho¹t ®éng cña nhµ tr­ưêng;

          Tr­êng TH&THCS  Hßa B×nh x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng khai trong ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nh­ư sau:

I. Môc ®Ých, yªu cÇu

          - Thùc hiÖn c«ng khai cam kÕt cña nhµ tr­ưêng vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc vµ c«ng khai vÒ chÊt lư­îng thùc tÕ, vÒ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc, vÒ thu chi tµi chÝnh, ®¶m b¶o cho phô huynh, c¸c thµnh viªn cña nhµ trư­êng vµ x· héi biÕt. Tõ ®ã, c¸c thµnh viªn trong nhµ tr­ưêng, phô huynh häc sinh vµ x· héi cïng thùc hiÖn nh÷ng néi dung mµ ®¬n vÞ c«ng khai. C¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn, ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh trong nhµ trư­êng, x· héi tham gia gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ nhµ tr­ưêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

          - Thùc hiÖn c«ng khai cña nhµ tr­ưêng nh»m n©ng cao tÝnh minh b¹ch, ph¸t huy d©n chñ, t¨ng cư­êng tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña nhµ tr­ưêng trong qu¶n lý nguån lùc vµ ®¶m b¶o chÊt lư­îng gi¸o dôc.

II. Néi dung c«ng khai

  1. C«ng khai cam kÕt chÊt lưîng gi¸o dôc vµ chÊt l­ưîng gi¸o dôc thùc tÕ.
  2. C«ng khai ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc: C¬ së vËt chÊt; ®éi ngò nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn.
  3. C«ng khai vÒ thu chi tµi chÝnh trong nhµ tr­ưêng.

III. Ph©n c«ng thùc hiÖn

  1. Bµ: Phan ThÞ H­ư¬ng-  HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng chÞu tr¸ch nhiÖm chung.

- Cam kÕt chÊt lư­îng gi¸o dôc: §iÒu kiÖn tuyÓn sinh. ChÊt lư­îng gi¸o dôc. KÕt qu¶ häc tËp, ®éi ngò. Kh¶ n¨ng häc tËp. ( theo mÉu 09).

- ChÊt l­ưîng gi¸o dôc thùc tÕ: C«ng khai sè l­ưîng häc sinh; h¹nh kiÓm; häc lùc; kÕt qu¶ cuèi n¨m; sè lư­îng HS ®¹t gi¶i trong kú thi HSG c¸c cÊp; häc sinh dù xÐt tèt nghiÖp; häc sinh ®­ưîc c«ng nhËn tèt nghiÖp ( theo biÓu mÉu 10)

* C«ng khai ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l­ưîng gi¸o dôc :

- C¬ së vËt chÊt: C«ng khai sè ®iÓm tr­ưêng, sè phßng häc, nhµ vÖ sinh, diÖn tÝch ®Êt, diÖn tÝch s©n ch¬i, diÖn tÝch phßng häc, thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu, thiÕt bÞ ®iÖn tö , tin häc, nguån nư­íc s¹ch (theo biÓu mÉu 11)

- §éi ngò nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn: C«ng khai vÒ sè l­ưîng, tr×nh ®é ®µo t¹o cña c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn trong nhµ tr­ưêng ( theo biÓu mÉu 12)

     - Møc chÊt lư­îng tèi thiÓu ®¹t chuÈn Quèc gia: Kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

      -  KiÓm ®Þnh c¬ së gi¸o dôc: KÕ ho¹ch kiÓm ®Þnh chÊt l­ưîng gi¸o dôc, b¸o c¸o tù ®¸nh gi¸, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ ngoµi, kÕt qu¶ c«ng nhËn ®¹t hoÆc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­ưîng gi¸o dôc.

  1. Bµ: Lª ThÞ Thanh Thñy- KÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm :

* C«ng khai vÒ thu chi tµi chÝnh trong nhµ tr­ưêng ®­ưîc thùc hiÖn nh­ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a,c,d,® cña kho¶n 3 ®iÒu 4 cña quy chÕ ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 09/2009/TT-BGD§T.

- Thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ c«ng khai tµi chÝnh, tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 61/2017/TT-BTC ngµy 15/6/2017 cña Bé tµi chÝnh h­ưíng dÉn thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch.

- C¸c kho¶n thu chi NSNN: C¸c kho¶n chi lư­¬ng, chi chuyªn m«n nghiÖp vô, chi kh¸c chi ®Çu t­ư x©y dùng, söa ch÷a, mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho d¹y vµ häc

- C«ng khai møc thu häc phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theo tõng n¨m häc .

    - C«ng khai c¸c nguån XHH; c¸c nguån viÖn trî, quµ biÕu, tÆng, cho theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, c¸c kho¶n tiÒn, hiÖn vËt do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tµi trî thùc hiÖn theo quy ®Þnh.

-  C«ng khai c¸c chÝnh s¸ch ®­îc nhµ n­íc hç trî cho häc sinh, cã danh s¸ch c«ng khai sè l­ưîng ng­ưêi häc ®ư­îc h­ëng c¸c chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m c¸c kho¶n ®ãng gãp theo quy ®Þnh .

IV. H×nh thøc vµ thêi ®iÓm c«ng khai

1. §èi víi c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÒu 6 cña quy chÕ : C«ng khai cam kÕt vÒ chÊt l­ưîng gi¸o dôc, chÊt lưîng gi¸o dôc thùc tÕ, c«ng khai ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc nhµ tr­êng c«ng khai t¹i cuéc häp héi ®ång sư­ ph¹m ®Çu n¨m häc (th¸ng 9), héi nghÞ s¬ kÕt häc k× I (th¸ng 12), héi nghÞ tæng kÕt n¨m häc (th¸ng 5)

§Ó chuÈn bÞ cho n¨m häc míi, nhµ tr­ưêng c«ng khai c¸c th«ng tin liªn quan ®Ó cha mÑ HS n¾m b¾t vµ cïng thùc hiÖn trong c¸c cuéc häp ban ®¹i diÖn héi phô huynh häc sinh, cuéc häp toµn thÓ phô huynh häc sinh trong th¸ng 9 n¨m 2020.

Trong n¨m häc 2020-2021 nhµ tr­êng x©y dùng néi dung chi, kÕ ho¹ch thu, dù kiÕn møc thu c¸c kho¶n ®ãng gãp theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND tỉnh Thái  Bình ngày 11 tháng 07 năm 2020 về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ  năm học 2020-2021  trên địa bàn Tỉnh Thái Bình; Khoản vận động tài trợ để tu sửa CSVC và mua sắm trang thiết bị  phục vụ trực tiếp cho việc học tập của học sinh theo thông tư 16/2018/TT-BGD. Nhµ tr­êng niªm yÕt c«ng khai t¹i b¶ng th«ng b¸o v¨n phßng nhµ ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho cha mÑ häc sinh, c¸n bé gi¸o viªn, CNV nhµ tr­êng n¾m b¾t. Thêi ®iÓm niªm yÕt lµ th¸ng9.

B¸o c¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¸c c¬ quan ®¬n vÞ qu¶n lý cÊp trªn theo yªu cÇu.

C«ng khai trªn trang th«ng tin ®iÖn tö cña nhµ tr­êng.

  1. §èi víi néi dung quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 ®iÒu 6 :

Thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh: C«ng khai dù to¸n ng©n s¸ch ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh giao dù to¸n vµ ®­îc c¬ quan cÊp trªn thÈm ®Þnh. C«ng khai c¸c kho¶n thu ®ãng gãp cña ngư­êi häc ngay khi b­íc vµo ®Çu n¨m häc.

C«ng khai trªn trang ®iÖn tö cña nhµ trư­êng, d¸n niªm yÕt t¹i v¨n phßng nhµ tr­êng vµ c«ng khai tr­íc cuéc häp H§ s­ ph¹m, häp PHHS.

V. Tæ chøc thùc hiÖn

     1. Tæ chøc tù kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh.

     2. C¸c bé phËn, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban gi¸m hiÖu nhµ trưêng.

                                                                                                              

                                                                    HiÖu tr­Ưëng

N¬i nhËn:

  • Phßng GD-§T ( §Ó BC)                             
  • L­u VT.                                                                                    

 

                                                                                                     Phan ThÞ Hu­¬ng

 

 

 

Ke hoach cong khai x.doc


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường TH & THCS Hòa Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Tháng 10 : 1.440
Năm 2020 : 35.510
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới